Ogólnopolska Akcja Inicjatyw Społecznych

16 maja 2021

Majówka w lesie

16 maja 2021 inicjatywy społeczne działające w różnych miejscach Polski
ponownie organizują wydarzenia postulujące ochronę przyrody polskich lasów.


Pierwsza taka akcja odbyła się 21 marca 2021 z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów.
Wzięło w niej udział prawie sto inicjatyw z całej Polski! Tutaj o marcowych wydarzeniach


Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnym majowym pikniku.

Leśnicy, ekolodzy, znawcy przyrody, spacerowicze różnie postrzegają las.

Las dla leśnika jest miejscem pracy, w którym prowadzone są działania gospodarcze dla pozyskania cennego ekonomicznie surowca: drewna. Taki las wymaga ciągłej kontroli i ingerencji.

Las dla biologa lub przyrodnika jest układem zależności i powiązań roślin, drzew, zwierząt i grzybów oraz podłoża geologicznego, gleby, wody, klimatu. Działają w nim zjawiska naturalne, a jego rozwój jest nieprzewidywalny. Nie wymaga ingerencji człowieka, sam reguluje swój ekosystem.

Las dla spacerowicza jest miejscem odpoczynku, gdzie może podziwiać naturę i oddychać czystym powietrzem. Przebywanie w lesie zmniejsza stres, pozytywnie wpływa na koncentrację i kreatywność , poprawia pracę mózgu. Las uwrażliwia na rośliny i zwierzęta. Uczy, że człowiek jest częścią większej całości, w której wszystko ma sens, jest ze sobą powiązane, a jedno ogniwo nie może żyć bez drugiego.

Podstawą prawną realizacji polityki leśnej jest Ustawa o lasach.
Jest w niej mowa o trwałości i wielofunkcyjności lasów.

Podstawowym zadaniem Lasów Państwowych jest, zgodnie z ustawą, prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z uwzględnieniem celów zachowania lasów i ich korzystnego wpływu na warunki życia człowieka i równowagę przyrodniczą oraz ochronę naturalnych lasów z zachowaniem różnorodności przyrodniczej, i ochronę wód i gleb, oraz produkcję drewna i surowców.

W naszym przekonaniu Lasy Państwowe głównie realizują ten ostatni punkt.

Gospodarowanie publicznymi lasami przez Lasy Państwowe skupione jest na użytkowaniu gospodarczym i generowaniu przychodów. Nie powinno się to jednak odbywać ze szkodą dla przyrody i dla społecznych funkcji lasu.

Niestety w wytycznych „Zasad hodowli lasu” nie ma różnic pomiędzy użytkowaniem lasu gospodarczego i ochronnego. Podejście do obu jest identyczne.

Choć do każdego Planu Urządzania Lasu obowiązkowo opracowywany jest Program Ochrony Przyrody, dokument ten jednak – zdaniem przyrodników - w niewielkim stopniu wpływa na realną ochronę cennych gatunków.

W ostatnich latach obserwujemy degradację środowiska przyrodniczego i leśnego w Polsce. Tymczasem las jest konieczny do podtrzymania życia na naszej planecie.

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
popsować gniazdo na gruszy bocianie,
bo wszystkim służą…
tęskno mi, Panie…

C.K. Norwid Moja piosnka

Wprowadzona w 2016 r. nowelizacja regulującej gospodarkę leśną ustawy o lasach zwolniła „racjonalną gospodarkę leśną” z wymogów ochrony gatunkowej. W praktyce Lasy Państwowe zostały zwolnione z takich zakazów jak: niszczenie siedlisk i ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, migracji lub żerowania gatunków objętych ochroną gatunkową. Leśników nie dotyczą zakazy: umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania gatunków chronionych, umyślnego niszczenia jaj, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień, umyślnego płoszenia lub niepokojenia; umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących.

Zniesienie tych zakazów skutkuje prowadzeniem wycinek w okresie lęgowym, co płoszy ptaki i zagraża zniszczeniem ich siedlisk. Pozyskiwanie drewna z obszarów zasiedlonych przez chronione gatunki ptaków wpływa negatywnie na ich dobrostan i populację, coraz więcej gatunków trafia na listę zagrożonych wyginięciem.

1. Reformę funkcjonującego modelu gospodarki leśnej.

Domagamy się zmian prawnych, które dostosują dominujący obecnie w Polsce model surowcowej gospodarki leśnej do wymogów zmieniających się czasów. Zmiany muszą uwzględniać rosnącą w społeczeństwie potrzebę kontaktu z przyrodą, funkcje ochronne lasów a także konieczność walki z postępującym kryzysem klimatyczno-ekologicznym.

2. Wprowadzenie realnej ochrony przyrody w lasach.

Domagamy się zakazu prac gospodarczych (wycinek) w okresie lęgowym ptaków czyli od marca do 16 października. Zgłaszamy postulat ponownego objęcia gospodarki leśnej wymogami ścisłej ochrony gatunkowej.

3. Zapewnienie udziału społeczeństwa w decydowaniu o lasach.

Jako obywatelki i obywatele chcemy mieć realny udział w podejmowaniu decyzji o lasach. W związku z tym, domagamy się zapewnienia możliwości zaskarżania planów urządzenia lasu przed sądami a także zwiększenia roli konsultacji społecznych w procesie opracowywania tych dokumentów.

Kontakt: inicjatywa@wspolnylas.pl

Odwiedź nas:

(c) 2021 WspolnyLas.pl | Logo: Kuba Sowiński (pro publico bono) | Spoty filmowe: Marcin Mystkowski (pro publico bono)